Pracovní skupiny

V rámci změn Stanov a vytvořením Organizačního řádu byla nastavena členům Asociace vysokoškolských poradců možnost rozvíjet aktivity v pracovních skupinách, a to v těchto oblastech:

  • studijní poradenství
  • psychologické poradenství
  • speciálně-pedagogické poradenství/ poradenství pro studenty se specifickými potřebami
  • profesní a kariérové poradenství


Pracovní skupiny dle Organizačního řádu AVŠP:

  1. Členové pracovní skupiny po jejím ustavení zvolí ze svého středu koordinátora pracovní skupiny. Vypracují plán činnosti včetně doby trvání pracovní skupiny a vyrozumí neprodleně Radu Asociace o vzniku pracovní skupiny, o jejím zaměření a členech, případně o dalších skutečnostech, které se dotýkají její existence.
  2. Schůzi pracovní skupiny svolává její koordinátor.
  3. O členství v pracovní skupině se může ucházet každý člen Asociace na základě svého profesního zaměření a zájmu.
  4. Koordinátoři příslušných pracovních skupin mohou požádat Radu Asociace o schválení zastupování své pracovní skupiny v jednání vůči státním orgánům a jiným orgánům a organizacím.
  5. O činnosti pracovní skupiny informuje koordinátor Radu a ostatní členy Asociace formou zveřejnění zápisů z jednání skupiny na webových stránkách AVŠP.

Máte zájem o práci ve skupině pište na e-mail rada@asociacevsp.cz.

Přihlaste se k jedné ze skupin v oblasti, která Vám je blízká a na jejíž aktivitách, byste se chtěl/a podílet (studijní, psychologické, kariérové/profesní, speciálně pedagogické poradenství), nebo rovnou nahlaste téma, kterému se se svými kolegy poradci chcete věnovat a rádi byste je nabídli i ostatní členům asociace. Téma může prolínat i několika oblastmi poradenství.

Minimální počet členů skupiny jsou čtyři. V okamžiku, kdy bude do skupiny přihlášen potřebný minimální počet členů, bude tato skupina ustanovena. Úvodní setkání skupiny Vám rádi pomůžeme zorganizovat.

Vytvářet pracovní skupiny je možné průběžně a jejich fungování není časově omezené.

Může jít o dočasné zřízení - např. pro řešení aktuálně palčivého tématu a skupina se může sejít pouze dvakrát. Také může být zřízena stálá skupina pro průběžnou práci na více tématech z jedné oblasti poradenství.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.