Standardy vysokoškolského poradenství

1. Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství je proces, při kterém veřejná vysoká škola poskytuje uchazečům o studium, studentům a dalším osobám (dále jen „klient“) informační a poradenské služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi (dále jen „poradenství“). 

 

2. Právní rámec vysokoškolského poradenství

Povinnost poskytovat poradenství a základní právní rámec pro jeho poskytování vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „ZVŠ“).

Bližší pravidla pro poskytování poradenství, postavení poradenského pracoviště, práva a povinnosti klientů, práva a povinnosti poradců, zásady poskytování poradenství stanoví vnitřní předpis vydávaný podle ZVŠ nebo vnitřní norma veřejné vysoké školy.

Kde právní předpisy vyhrazují výkon určité činnosti pouze členům profesních komor (komory s povinným členstvím – advokáti, notáři, architekti, auditoři, daňoví poradci, tlumočníci atd.), tam vysoká škola samostatně poradenství neposkytuje. 

 

3. Typy poradenství

Vysoká škola poskytuje podle svých možností

 • studijní poradenství orientované zejména na pomoc s výběrem vhodného studijního programu, komplikace, problémy a překážky týkající se studia na vysoké škole,
 • speciálně pedagogické poradenství zaměřené na podporu a provázení studiem studentů se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich postižení či zdravotního znevýhodnění,
 • kariérové poradenství orientované na možnost poznat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy; umožňuje klientovi řídit jeho individuální dráhu ve vzdělávání a odborné přípravě, při jeho přípravě na uplatnění v praxi, v práci i v jiných oblastech, a využívat k tomu schopnosti a dovednosti klienta,
 • psychologické poradenství založené na modelu poradce vs. klient; poradce, který doprovází klienta, se nepasuje do role experta, který ví; respektuje klienta a důvěřuje jeho schopnosti sám nalézt vhodné řešení své situace, pakliže k tomu má potřebné podmínky; pochopení jeho vlastních schopností s problémem se lépe vyrovnat, 
 • psychoterapeutické poradenství kombinující prvky psychoterapie a poradenství jehož cílem je pomoci klientovi řešit jeho životní situace prostřednictvím porozumění jeho myšlenkám, emocím a chování,
 • právní poradenství spočívající v řešení situace související se studiem, výkladu právních a vnitřních předpisů v oblasti studia,
 • sociálně právní poradenství v souvislosti s řešením finančního zabezpečení studentů (stipendia apod.),
 • další typy poradenství (např. duchovní a jiné).

 

4. Formy poradenství 

Poradenství může být v závislosti na způsobu kontaktu či preferenci klienta, vlivem vnější situace nebo jiných vlivů, poskytováno především:

 • prezenčně/ distančně
 • individuálně/ skupinově
 • vedené poradcem/ peer-to-peer (z pozice poradenského centra koncipovaná, metodicky zaštítěná a supervidovaná vzájemná pomoc mezi studenty, především ze strany studentů starších směrem ke studentům mladším)

 

5. Podmínky poskytování poradenství

Podmínky pro poradenství jsou stanoveny vnitřním předpisem nebo vnitřní normou podle zvyklostí dané vysoké školy.

Uvedené dokumenty by měly obsahovat zejména následující:

 • specifikaci poradenství,
 • rozsah poradenství,
 • podmínky bezpečného zacházení s informacemi,
 • podmínky pro odmítnutí poradenství,
 • organizačně-administrativní zajištění poradenství,
 • možnosti návazné péče,
 • podání a řešení stížností klientů na poskytované služby

 

6. Klient

Klientem je uchazeč o studium, student, absolvent a další osoby v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem vysoké školy.

 

7. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo na informace o poradenství, podmínkách a způsobu jeho poskytování.

Klient má právo odmítnout nabízenou službu bez udání důvodu.

Klient je povinen dodržovat podmínky, za kterých je poradenství poskytováno, vnitřní předpisy a vnitřní normy vysoké školy a její etický kodex.

 

8. Poradenské pracoviště

Poradenské pracoviště zřizuje vysoká škola podle svých vnitřních organizačních pravidel.  Záleží tak na specifických podmínkách dané vysoké školy, zda vytvoří centralizované pracoviště na úrovni rektorátu s působností pro celou vysokou školu, zda vytvoří pro tuto činnost samostatnou součást, či zda si poradenská pracoviště zřídí i jednotlivé součásti. V takovém případě musí být činnosti jednotlivých pracovišť vzájemně koordinovány a založeny na principech vzájemné spolupráce.

Pro činnost poradenského pracoviště vysoká škola zajišťuje odpovídající podmínky spočívající v:

 • prostorovém zázemí vhodném pro poradenství, které umožní jeho kvalitní a diskrétní realizaci (samostatné konzultační místnosti, místnosti pro skupinové aktivity, diskrétní zóny atp.),
 • technickém vybavení odpovídajícím poradenství a kapacitám pracoviště (vybavení pro distanční poskytování služeb, elektronický evidenční systém atd.),
 • personálním zajištění kvalifikovanými pracovníky a případně administrativně-technickou podporou,
 • finančním zajištění poradenství,
 • možnosti účasti poradenského pracoviště na jednáních řídících nebo poradních orgánů vysoké školy,
 • možnosti navrhování změn a přijímání opatření na základě řešených témat a poskytovaných služeb,
 • prostoru pro komunikaci s cílovými skupinami v rámci komunikačních nástrojů vysoké školy, a to jak ve smyslu nabídky služeb, tak ve smyslu osvěty a prevence.

 

Při vytváření vhodných podmínek vysoká škola zohledňuje rozsah poskytovaného poradenství i počet klientů.

Z hlediska vnitřní organizace poradenského pracoviště jsou stanoveny jeho pravomoci a odpovědnosti, pravidla pro zastupování pracovníků, pravidla pro setkávání se s pracovníky dalších poradenských pracovišť, zřídila-li jich vysoká škola více, pravidla pro konání porad. 

Poradenské pracoviště kromě poradenských činností vyvíjí též činnosti směřující k osvětě a prevenci.

 

9. Práva a povinnosti poradenského pracoviště

Poradenské pracoviště může:

 • odmítnout poskytnutí poradenské služby,
 • ukončit poskytnutí poradenské služby,
 • využít supervize pracovníků poradenského pracoviště.

 

Poradenské pracoviště musí:   

 • informovat klienty o rozsahu poradenství,
 • poskytovat kvalitní poradenské služby všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky, a to rovným a nediskriminačním způsobem,
 • zohlednit požadavky a osobní volby klienta,
 • poradenské služby poskytovat diskrétním způsobem a zajistit mlčenlivost pracovníků i zabezpečení získaných informací a osobních údajů klientů.

 

10. Poradce 

Poradcem je zaměstnanec zařazený podle pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr do poradenského pracoviště. 

Jako poradce může vysoká škola využít i třetí osobu za dodržení stejných podmínek a splňující stejné předpoklady jako zaměstnanec vysoké školy poskytující poradenství.

Úkolem poradce je poskytování poradenství v souladu s předepsanými pravidly pro jeho poskytování. 

Poradce splňuje kvalifikační předpoklady pro poskytované poradenské služby a dále se pravidelně odborně vzdělává tak, aby mu byl znám aktuální stav poznatků příslušné vědní disciplíny a pracoval s nimi v souladu.

Poradce zachovává mlčenlivost a chrání osobní údaje klientů.

Poradce je ve vztahu ke klientovi a nabízenému poradenství neutrální. Pokud se poradce ocitne ve střetu zájmů, přeruší poskytování služby a neprodleně tuto skutečnost oznámí vedoucímu pracoviště.

Poradce dodržuje příslušné etické kodexy a standardy. 

 

11. Etické zásady

Poradenské služby jsou poskytovány v souladu s příslušnými etickými kodexy, zejména s etickým kodexem vysoké školy, Etickým kodexem vysokoškolského poradce a dalšími profesními kodexy.

 

12. Ochrana osobních údajů a informací

Poradenské pracoviště a poradci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a informacích, o kterých se dozví v souvislosti s poskytováním poradenství.

Poradenské pracoviště je povinno vytvořit taková organizační a technická opatření, jejichž prostřednictvím se zamezí náhodnému nebo neoprávněnému úniku informací. Za tím účelem zejména uzamyká složky s dokumenty o klientech, zabezpečuje komunikační prostředky jako počítače, notebooky hesly, přístupovými právy apod. 

 

13. Propagace poradenství

Poradenské pracoviště vhodným způsobem a dostupnými nástroji propaguje nabízené poradenské služby tak, aby byly informace o nich snadno dohledatelné a dostupné.

 

 

 

Standardy vysokoškolského poradenství byly schváleny valnou hromadou Asociace vysokoškolský poradců, z.s. dne 14. června 2023.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.