Zajímavé publikace nejen členů asociace

Pokud jste autorem, resp. spoluautorem publikace s poradenskou tematikou, kontaktujte nás na e-mailu  rada@asociacevsp.cz , rádi zde informaci o Vaší publikaci zveřejníme.
 
 Kulatý stůl ČZU a AVŠP: Bezpečné prostředí v poradenských službách na VŠ 
 
 
 
Souhrn výstupů z Monitoringu duševního zdraví vysokoškoláků – leden 2024

Meziuniverzitní setkání k duševnímu zdraví vysokoškoláků (2023) - zápis a prezentace

 

Zde najdete graficky zpracované hlavní závěry z dotazníkového šetření Potřebnost psychoterapie v poradenských pracovištích vysokých škol. Pdf dokument můžete volně využít na vašich školách.

 
 
 

Kulatý stůl: Sdílení zkušeností z psychologického poradenství v covidové epidemii

Výstupy ze setkání slouží k nastavení témat skupinových supervizních setkání, která pro vás připravujeme.

 

Autor: Jan Klusáček, Michaela Kudrnáčová, Petr Soukup
Vydal: Sociologický ústav Akademie věd ČR
 
Prezentace prvních výsledků dopadů COVID-19 na studenty.
Prezentací prvních výsledků dopadů COVID-19 na studenty
Autor: Michaela Šmídová, Helena Šebková, Vladimír Roskovec, Josef Beneš
Vydal: Centrum pro studium vysokého školství

Studium lidí s poruchou autistického spektra na vysokých školách
Autor: Kolektiv členů AVŠP pod vedením Barbory Čalkovské a Zdeňka Touška
Vydal: Asociace vysokoškolských poradců, z.s.

Informační materiál o podpoře studentů s PAS na VŠ. Na novém portálu AutismPort - webovým portálem, který vzniká jako praktický průvodce po světě autismu, nejen pro lidi s autismem, ale všechny ty, kteří je obklopují. Bude uceleným a bohatým zdrojem informací a rad nejen pro rodiny osob s autismem a jejich okolí, ale i pro širokou veřejnost. Odborným garantem projektu je PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. Portál by měl být přístupný veřejnosti od ledna 2021.
 
Autor: Eliška Gončárová
Vydal: Dům zahraniční spolupráce pro Centrum Euroguidance

ISBN: 978-80-88153-07-8

 
 
 
 
 
Autor: Aleš Vlk, Jakub Drbohlav, Tomáš Fliegl, Vladimír Hulík, Šimon Stiburek, Václav Švec
Vydal: Sociologické nakladatelství (SLON)
ISBN: 978-80-7419-248-7
 
Publikace je příspěvkem do diskuze o tématu studijní (ne)úspěšnosti. Jedná se o první česky psané dílo, které systematickým způsobem shrnuje dosavadní poznatky v dané oblasti. Jejím cílem je propojit teoretické a koncepční poznatky se stavem v České republice a vysvětlit některé příčiny a dopady studijní neúspěšnosti u nás. Autorský kolektiv současně přispívá do diskuse k opatřením realizovaným ve veřejné vysokoškolské politice a jejich dopadu jak na systém jako celek, tak na vysokoškolské instituce, a v neposlední řadě na jednotlivce, tedy studenta.
 
Autor: Kateřina Maršíková, Miroslava Lungová, Vendula Macháčková, Ralf Ostrowski, Magdalena Zbránková, Jiří Zahradník, Kateřina Tandlerová
Vydal: Střední škola a Mateřská škola, Liberec
ISBN: 978-80-87988-01-5
 

Odborná publikace přináší pohled na problematiku přeshraničního profes-ního poradenství a profesní orientace v české a německé části Euroregionu Nisa. Cílem publikace je poskytnout výchovným poradcům, pedagogům a široké odborné veřejnos-ti ucelený informační poklad, který ulehčí středoškolákům a učňům profesní orientaci v česko-německém příhraničí. Německá verze je k dispozici na vyžádání u autorů.

Autor: Tereza Pekařová
Vydal: Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT v Praze
 
Závislost na počítačových hrách a internetu se projevuje nadměrným užíváním počítačových her a internetu obecně nebo konkrétních online aplikací (nejčastěji online hry, aplikace umožňující online sociální komunikaci, online gambling, stránky se sexuálním a pornografickým obsahem), které s sebou přináší do života jedince komplikace v pracovní, studijní nebo osobní oblasti. (Beard & Wolf, 2001) 
 
 

Rozmanitý svět kariérového poradenství - inspirace do praxe
Autor: Helena Košťálová, Eva Kavková, Ivana Šindlerová a kol.
Vydal: Evropská kontaktní skupina v roce 2017
ISBN: 978-80-87993-03-3 

Kniha je určena všem, kdo se podílejí na profesním rozvoji lidí. Rádi bychom ji věnovali konzultantům, učitelům, lektorům dalšího vzdělávání, psychologům, sociálním pracovníkům, koučům, terapeutům a dalším, kteří se považují za členy široké rodiny „pomáhajících profesí“. Na tvorbě publikace se podílelo 11 autorů a autorek z 3 zemí a různých organizací napříč sektory. Cílem knihy je předat čtenářům a čtenářkám, naše zkušenosti a také poukázat na to, že neexistuje univerzální šablona na to, jak má vypadat „ideální kariérový poradce“. Jsou jen jistá pravidla a principy, kterými se můžete řídit.
 
Autor: Tým portálu www.careermarket.cz
Vydal: MEDICOMP s.r.o., Turnov 2019
ISBN: 978-80-907514-0-8
 
Kariérní příručka pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol. Čtenáři se dozví specifika trhu práce, průběhu hledání práce, stáží, vlastního podnikání, zaměstnavatelů, informačních pramenů. Seznámí se se základními právními dokumenty spojenými s nástupem do pracovního poměru.
 
 
Časopis Lifelong Learning - monotematické číslo věnované kariérovému poradenství
Editoři: Lenka Hloušková, Petr Hlaďo
 
Nové trendy v leadershipu - Koncepce, výzkumy, aplikace
Autor: Daniela Pauknerová, Eva Jarošová, Hana Lorencová
Nakladatelství Management Press, Praha 2017
ISBN: 978-80-726-1479-0
 
Cílem monografie je představit základní přístupy, modely a koncepce v leadershipu a v šesti studiích vybraných konceptů jednak poukázat na specifika leadershipu uplatňovaného v českých kulturních podmínkách, jednak představit ty trendy leadershipu, které se stávají aktuálními v nových, globálních podmínkách ekonomického prostředí. Leadership je v současnosti nejčastěji vymezován jako proces ovlivňování druhých za účelem dosažení společných cílů. Ovlivňovat druhé ve smyslu dosažení týmových či organizačních cílů však samo o sobě nestačí. K tomu je zapotřebí schopných, kompetentních lídrů, vybavených příslušnými schopnostmi a dovednostmi, kteří jsou schopni motivovat své spolupracovníky. Proto se autorský tým zaměřuje především na ty přístupy a aspekty leadershipu, které vedou k podněcování iniciativy vedených pracovníků, rozvíjení jejich potenciálu a k podpoře týmové práce a spolupráce.
 
Analýza kariérního poradenství na vybraných vysokých školách
Autor: Denisa Lojdová (Bakalářská práce)
Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Praha 2016
 

Management osobního rozvoje - Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl
Autor: Eva Bedrnová, Daniela Pauknerová, Kateřina Cajthamlová
Nakladatelství Management Press, Praha 2015
ISBN: 978-80-726-1381-6

Druhé aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se co nejlépe vyrovnat s rostoucí náročností života, snahou o seberealizaci a naplnění. Nikoli formou zaručených receptů, ale spíše metodou utřídění základních poznatků či připomenutím důležitých zákonitostí, s cílem poskytnout zasvěcený pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Autoři neusilují o to, aby se publikace stala zdrojem zaručených řešení, jsou v ní spíše uváděny souvislosti s praktickými životními situacemi a vše je vysvětleno na pozadí konkrétních příkladů. Svým čtenářům může proto poskytnout podněty k sebereflexi, hlubšímu zamyšlení a v optimálním případě i k nastartování změn v jejich životě.

Autorky přizvaly v tomto druhém vydání do svého týmu MUDr. Kateřinu Cajthamlovou, jež monografii obohatila o cenné rady týkající se životosprávy a zdravé výživy.
 

Kreativita a inovace v organizaci
Autor: Emilie Franková
Nakladatelství Grada, Praha 2011
ISBN: 978-80-247-3317-3

Kreativita je hnací silou ekonomiky a jádrem úspěchu firem a jiných organizací. Publikace přináší první ucelený přehled o tom, jak kreativitu rozpoznat a v rámci organizace podporovat a rozvíjet tak, aby vedla k tržně uplatnitelným inovacím, a tedy ke konkurenční výhodě. Dozvíte se, proč je důležité poznat kreativní potenciál jedince, jak konkrétně postupovat při podpoře a rozvoji kreativity člověka a týmové kreativity a jak poznat a utvářet organizační kulturu podporující kreativitu a inovace, bez níž organizace nemůže svůj kreativní potenciál skutečně využít. Kniha kromě praktických rad nabízí také příklady a cvičení, která pomáhají kreativitu rozpoznat a rozvíjet. Publikace je určena studentům, manažerům a podnikatelům.
 

Aktuální problémy vysokoškolského poradenství - Trendy, metody, aktuální otázky
Vydavatel: Asociace vysokoškolských poradců, o.s., Brno 2011
ISBN 978-80-260-1198-9

Chcete se dozvědět více o problematice vysokoškolského poradenství? Publikace shrnuje - jak již samotný název vypovídá - současné trendy v oblasti vysokoškolského poradenství, autoři přicházejí však i s mnoha novými pohledy a podněty.Ojedinělá monografie uceleně pojednává o různých přístupech a metodách v oblasti poradenství kariérního, studijního, psychologického, multikulturního či poradenství pro studenty se specifickými potřebami. Nabízí tak komplexní pohled na aktuální situaci ve vysokoškolském poradenství a jistě bude cenným přínosem a inspirací nejen pro ty z Vás, kteří v rámci vysokoškolských poraden a poradenských center každodenně se studenty pracujete.
 

Manuál vysokoškolského profesního poradce: pracovní postupy
Autor: Daniela Pauknerová, Iva Kirovová, Zdeněk Mohaupt, Pavla Šafránková
Nakladatelství Oeconomica, Praha 2009 

Publikace vznikla v rámci rozvojového projektu MŠMT s názvem "Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR", který probíhal v letech 2008 - 2009. Navazuje na publikaci, která pod názvem "Manuál VŠ profesního poradce: metody" byla vytvořena v roce 2008. Naším záměrem bylo poskytnout Vám - VŠ kariérovým poradcům - praktického průvodce metodami a pracovními
postupy, které se již osvědčily, pomoci lépe strukturovat poradenský proces a přinést další informace a novinky, které můžete využít ve své práci.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.