Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

„Subjekt údajů“ uděluje tímto Asociace vysokoškolských poradců, z.s.., se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77  Brno - město, IČO: 227 36 689, zapsané v rejstříku spolků vedených Krajským soudem v Brně, v oddíle L vložka 13218, IČO: 227 36 689, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení, popř. název společnosti a jméno kontaktní osoby
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt,
  • další údaje v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání obchodních nabídek Správce.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Deset let od udělení souhlasu.

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že posyktnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a byly Správci poskytovány dobrovolně.

 

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.