Řečníci a jejich anotace

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta, Vysokoškolská psychologická poradna
V příspěvku představíme naše zkušenosti s realizací podpůrného programu pro nové studenty naší fakulty. Doplníme dílčími daty z průzkumu, který jsme provedli mezi všemi studenty prvních ročníků učitelských oborů na PF JU. Můžeme tedy porovnat naše subjektivní zkušenosti z realizace programu s informacemi od dalších studentů, kteří se programu nezúčastnili.

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta, Vysokoškolská psychologická poradna

V příspěvku představíme naše zkušenosti s realizací podpůrného programu pro nové studenty naší fakulty. Doplníme dílčími daty z průzkumu, který jsme provedli mezi všemi studenty prvních ročníků učitelských oborů na PF JU. Můžeme tedy porovnat naše subjektivní zkušenosti z realizace programu s informacemi od dalších studentů, kteří se programu nezúčastnili.

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta

Cílem projektu Guide My W@y! bylo vytvořit soubor nástrojů pro poradce, kteří poskytují služby na podporu mezinárodní mobility mládeže. V minulém roce byl projekt úspěšně ukončen a převážná část jeho výstupů je volně dostupná (viz. https://www.guidemyway.eu/). Po představení výstupů projektu může následovat diskuze, jak by bylo možné jednotlivé výstupy využít buď v přímé práci vysokoškolských poradců, nebo pro účely jejich vzdělávání. 

Mgr. Václav Chmel
Fond dalšího vzdělávání

Projekt JOBHUB je zaměřený na podporu další systematizace kariérového poradenství v Česku. Na základě probíhající důkladné analýzy potřeb aktérů a oblastí kariérového poradenství je vytvářen integrovaný informační systém obsahující a propojující profesionální poradenské a diagnostické nástroje, množství kvalitních zdrojů informací a dat z oblasti trhu práce a sdílené online prostředí pro vlastní rozvoj a inspiraci. Projekt JOBHUB představíme a nabídneme vám možnosti budoucího využití a další spolupráce.

Magdaléna Jakešová
Fond dalšího vzdělávání
Cesta pro mladé je projekt zaměřen na zvyšování zaměstnatelnosti, tj. konkurenceschopnosti mladých osob při jejich prvním vstupu na trh práce a následném pohybu na něm, a to prostřednictvím preventivních aktivit - absolvováním komplexního vzdělávacího kurzu. Vzdělávací kurz je složen ze tří částí: z praxe ve firmě, z kurzu měkkých kompetencí a z poradenství. Podělíme se o zkušenosti z poradenství, které probíhá převážně online a sdělíme Vám, jaký má přínos účast v projektu pro studenty, školy a karierové poradce.

Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.
Univerzita Karlova
Studentská poradna, Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí, 3. lékařská fakulta UK 

Po úvodní části, ve které se podělíme o své zkušenosti s komunikací se studenty z pozice různých akademických rolí, bychom nabídly prostor pro řízenou diskusi a sdílení zkušeností s ostatními kolegy.

Mgr. Veronika Motlová
Vysoká škola ekonomická v Praze
Katedra manažerské psychologie a sociologie/ Rozvojové a poradenské centrum

University of Applied Labour Studies (HdBA) v Mannheimu v Německu hostila letos již čtvrtý ročník letní školy pro doktorandy v oblasti profesního a kariérového poradenství. Jednalo se o intenzivní a inspirativní týden plný přednášek zajímavých osobností, workshopů, praktických tipů, diskuzí a sdílení zkušeností mezi Ph.D. studenty a vyučujícími.

Mgr. Silvie Pýchová
Centrum kompetencí

Metoda CH-Q mapování kompetencí (chq.cz) pochází ze Švýcarska z 90. let 20. století, kdy reagovala na potřebu uznat neformální vzdělávání ženám, aby mohly vstoupit na trh práce a uplatnit do maximální míry své kompetence nabyté převážně neformální cestou. Centrum kompetencí využívá tuto licencí chráněnou metodu od roku 2012 a školí v ní v České republice jak poradce a poradkyně, kteří její principy posléze aplikují ve své praxi, tak cílové skupiny, které jsou ohrožené na trhu práce, ale i lidi, kteří vědí, že se chtějí ve své práci realizovat, ale nevěří si a nevědí, na čem u sebe mohou stavět. Metoda CH-Q stojí na zmapování vlastních zdrojů, na sebehodnocení a na holistickém přístupu k člověku. Ve svém příspěvku představím zkušenosti s touto metodou s různými cílovými skupinami, její dosavadní přínosy, ale i případné stávající bariéry pro to, aby se mohla stát součástí vzdělávacích procesů v ČR.

Michal Roškaňuk
Adventor o.s.

Adventor mimo jiné realizuje speciální projekt ReIn, zaměřený na pomoc dospívajícím a dospělým na spektru autismu, kteří mají potíže během studia nebo práce. ReIn vychází ze skutečnosti, že ten, kdo opakovaně selhává v tak zásadní oblasti jako je pracovní uplatnění nebo při studiu jako cestě k adekvátnímu pracovnímu uplatnění a seberealizaci, postupně vyčerpá možnosti resilience a následkem dlouhodobě působícího stresu často přichází o základní životní zdroje. ReIn proto řeší nejen problémy související se studiem či pracovním uplatněním, ale i v ostatních oblastech života, takže klient dostává prostor k rekuperaci a je tak usnadněno řešení primárního problému. Na úrovni SŠ a především VŠ pak ReIn mimo jiné řeší situace vzniklé tím, že se student na spektru autismu přechodem na vyšší stupeň vzdělávání ocitá v částečné prázdnotě z hlediska podpory ve srovnání s předešlým stupněm - někdy nebývá připraven na změnu způsoby přípravy, studia i dostupné podpory. To může způsobit stresový šok, následkem něhož student předčasně ukončí studium. Vhodnou podporou či adaptací podmínek a mentorskou podporou lze často ukončení studia zabránit. Vzhledem k tomu, že oba kontributoři jsou zároveň diagnostikovaní na spektru, jsou připraveni povídat si o libovolných aspektech bytí na spektru ať už ve světě vzdělávání či v běžném životě.

Mgr. Radek Seifert
České vysoké učení technické v Praze
ELSA, středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT v Praze
Zdravý, nebo také selský rozum účinně napomáhá při navazování a prohlubování kontaktu s nevidomým klientem. Společně budeme hledat takovou formu komunikace, která by byla pro oba, klienta i poradce, dostatečně praktická a přitom nepůsobila násilně. Zaměříme se na komunikační prostor jak v osobním, tak písemném styku. Popřemýšlíme i nad moderními komunikačními trendy ve veřejném prostoru, co nabízejí, nebo čemu naopak brání v případě, že se nemůžeme opřít o zrak. A zdravý rozum nám bude po celou dobu spolehlivým průvodcem.

Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Univerzita Karlova
Studentská poradna, Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí, 3. lékařská fakulta UK

Po úvodní části, ve které se podělíme o své zkušenosti s komunikací se studenty z pozice různých akademických rolí, bychom nabídly prostor pro řízenou diskusi a sdílení zkušeností s ostatními kolegy.

PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Studenti Lékařské fakulty zažívají od začátku studia velký stres a úzkost, aby dokázali zvládnout náročné studijní požadavky. Studenty však často trápí i osobní a rodinné problémy, které prožívání úzkosti ještě posilují. Často se objevují také osobnostní rysy, které rovněž přispívají k posílení úzkosti. V neposlední řadě se u studentů objevují témata související s jejich osobnostním vývojem (ve smyslu eriksonovského modelu psychosociálního vývoje). Příspěvek poukáže na potřebu skloubení všech oblastí, které k rozvoji úzkosti u studentů přispívají na konkrétních kazuistikách. Kromě toho předloží specificky vytvořené techniky, které při zvládání úzkosti obecně se studenty využíváme.

Bc. Lucie Vilímková
Adventor o.s.

Adventor mimo jiné realizuje speciální projekt ReIn, zaměřený na pomoc dospívajícím a dospělým na spektru autismu, kteří mají potíže během studia nebo práce. ReIn vychází ze skutečnosti, že ten, kdo opakovaně selhává v tak zásadní oblasti jako je pracovní uplatnění nebo při studiu jako cestě k adekvátnímu pracovnímu uplatnění a seberealizaci, postupně vyčerpá možnosti resilience a následkem dlouhodobě působícího stresu často přichází o základní životní zdroje. ReIn proto řeší nejen problémy související se studiem či pracovním uplatněním, ale i v ostatních oblastech života, takže klient dostává prostor k rekuperaci a je tak usnadněno řešení primárního problému. Na úrovni SŠ a především VŠ pak ReIn mimo jiné řeší situace vzniklé tím, že se student na spektru autismu přechodem na vyšší stupeň vzdělávání ocitá v částečné prázdnotě z hlediska podpory ve srovnání s předešlým stupněm - někdy nebývá připraven na změnu způsoby přípravy, studia i dostupné podpory. To může způsobit stresový šok, následkem něhož student předčasně ukončí studium. Vhodnou podporou či adaptací podmínek a mentorskou podporou lze často ukončení studia zabránit. Vzhledem k tomu, že oba kontributoři jsou zároveň diagnostikovaní na spektru, jsou připraveni povídat si o libovolných aspektech bytí na spektru ať už ve světě vzdělávání či v běžném životě.

Zdeňka Vykoukalová, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, ústav humanitních věd

Setkáváte se v poradenství se zahraničními studenty? Případně s těmi českými, kteří se právě vrátili ze zahraniční stáže a zažívají multikulturní otřesy způsobené nově nabytými zkušenostmi vedoucími ke střetu hodnot, postojů a stereotypů? Je obtížnější komunikovat se studentem s jiným kulturním zázemím? A co všechno tuto komunikaci ovlivňuje a jak se na to můžeme připravit? Na tyto otázky se pokusí odpovědět workshop zaměřený na interkulturní komunikaci. Jeho cílem bude uvědomit si, jak je komunikace ovlivněna kulturou a kultura komunikací, “zažít si” vlastní kulturní-hodnotový systém, seznámit se s nástroji zvyšujícími interkulturní komunikační kompetenci, např. vysoko-nízko kontextovou komunikaci či Hofstedeho kulturní dimenze.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2019 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode