Řečníci a jejich medailonky

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta, Vysokoškolská psychologická poradna

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK Praha. Působí jako odborná asistentka na katedře pedagogiky a psychologie PF JU, v rámci Vysokoškolské psychologické poradny se poradensky a terapeuticky věnuje studentům v náročných životních situacích a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Je absolventkou výcviku v systemické psychoterapii, krizové intervenci a dalších kurzů zaměřených na terapeutické a diagnostické metody.

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta, Vysokoškolská psychologická poradna

Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Pedagogika. Působí na katedře pedagogiky a psychologie PF JU. Dlouhodobě se výzkumně věnuje tématu profesních kompetencí. V rámci Vysokoškolské psychologické poradny JU se mimo jiné věnuje také poradenství pro absloventy, kteří začínají svou profesní dráhu jako učitelé různých typů škol.

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta

Dlouhodobě působí jako odborná asistenka na Ústavu pedagogických věd FF MU a svůj odborný zájem rozděluje mezi témata týkající se rozvoje základních škol (kultura školy, organizační učení, procesy řízení podporující inkluzi ve škole) a témata z oblasti kariérového poradenství dospělých (např. profesní dráha ředitelů základních škol, vzdělávání poradců, potřeby kariérového rozvoje dospělých s dopadem na rozvoj služeb kariérového poradenství). V posledních letech zaměřuje svou pozornost spíše na systémové otázky vzdělávání kariérových poradců, přičemž využívá výsledky mezinárodní spolupráce, výsledků svých výzkumů i zkušeností z výuky kariérového poradenství na svém pracovišti.

Mgr. Václav Chmel
Fond dalšího vzdělávání

Václav Chmel se věnuje sociálnímu výzkumu a evaluacím intervenčních projektů, zaměřujících se zejména na oblasti zaměstnanosti, kariérového poradenství a sociálních inovací. Je evaluátorem představovaného projektu JOBHUB. Vystudoval sociologii se zaměřením na aplikovaný výzkum a metodologii. Nyní se účastní několikaletého koučovacího výcviku. Sám se také věnuje kariérovému poradenství – například v projektu Cesta pro mladé. Dříve pracoval v marketingu.

Magdaléna Jakešová
Fond dalšího vzdělávání
Magdaléna Jakešová je koordinátorkou poradenství a kurzu měkkých kompetencí v projektu Cesta pro mladé. Vystudovala pedagogiku se zaměřením na vychovatelství a humanitární činnost. Zajímá se o nové možnosti v online poradenství. Úzce spolupracuje s Českou asociací karierového poradenství.

Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.
Univerzita Karlova
Studentská poradna, Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí, 3. lékařská fakulta UK 

Vystudovala Veřejné zdravotnictví na 3. lékařské fakultě UK a Masarykově Univerzitě v Brně. Působí 15 let jako odborná asistentka Ústavu hygieny. V rámci studentské poradny se zaměřuje na pomoc studentům a zaměstnancům fakulty s odvykáním kouření.

Mgr. Veronika Motlová
Vysoká škola ekonomická v Praze
Katedra manažerské psychologie a sociologie/ Rozvojové a poradenské centrum

V oblasti HR působí 20 let, od roku 2011 jako kariérová poradkyně. Při své práci využívá své zkušenosti z firem Deloitte (včetně roční stáže v Kanadě) a AXA Česká republika a Slovensko, kde působila jako vedoucí personálního úseku. Od roku 2015 spolupracuje s VŠE v Praze, kde působí jako vyučující předmětu "Rozvoj profesní kariéry" a jako kariérová poradkyně v rámci Rozvojového a poradenského centra. Dále spolupracuje se společností ADP v oblasti talent acquisition, employer brandingu a HR marketingu. Absolvovala různé tréninky a kurzy z oblasti rozvoje měkkých, prezentačních a manažerských dovedností a akreditovaný vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství pod záštitou Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Mgr. Silvie Pýchová
Centrum kompetencí

Lektorka a metodička v oblasti kariérového poradenství, certifikovaná v metodě mapování kompetencí CH–Q, nezávislá konzultantka, spoluzakladatelka Centra kompetencí. Výkonná ředitelka SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.) a koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka. Bývalá předsedkyně správní rady EDUin, o.p.s., s touto organizací úzce spolupracuje na inovativních vzdělávacích projektech. V minulosti též působila v Centru Euroguidance a evropské síti ELGPN a měla na starosti několik mezinárodních programů v oblasti vzdělávání. Aktuálně doktorské studium na FSV UK, obor Veřejná a sociální politika. Její srdeční záležitostí je smysluplné celoživotní vzdělávání. Oblasti: osobní rozvoj, mapování kompetencí, kariérové poradenství a vzdělávací politika.

Michal Roškaňuk
Adventor o.s.

Michal Roškaňuk je ředitelem organizace Adventor o. s., která vyvíjí všestrannou pomoc lidem na spektru autismu. Adventor se věnuje osvětovým, komunitním, terapeutickým a vzdělávacím aktivitám, poskytuje též konzultace organizacím a vzdělávacím institucím. Služby jednotlivcům zahrnují i např. mentorské poradenství lidem na spektru zejména ve zlomových obdobích během přechodu do vyššího vzdělávacího stupně nebo přechodu ze vzdělávání do světa pracovního uplatnění. Dále je diagnostikován na spektru autismu a i samotný Adventor je organizace sdružující lidi na spektru a odborníky do smíšených pracovních týmů.

Mgr. Radek Seifert
České vysoké učení technické v Praze
ELSA, středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT v Praze
Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru Sociální práce. V Krizovém centru RIAPS Praha absolvoval roční výcvik TKI - telefonické krizové intervence. Pracuje ve Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA na ČVUT v Praze jako koordinátor služeb. Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT působí rovněž jako lektor předmětu Asistivní technologie pro navazující magisterské studium oboru Inženýrská informatika. Do roku 2016 byl místopředsedou Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP).

Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Univerzita Karlova
Studentská poradna, Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí, 3. lékařská fakulta UK

Od roku 1986 se věnuji práci vysokoškolského učitele a poradce zaměřeného na prevenci a podporu zdraví. Ve své poradenské práci uplatňuji přístupy kognitivně behaviorální terapie a Gestalt terapie v oblasti studijního poradenství, zvládání akademického stresu, podpory zdravého životního stylu (včetně poradenství při odvykání kouření), řešení osobních a vztahových problémů a osobního rozvoje u studentů vysokých škol.

PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Vzdělání: FF UK Praha obor psychologie; atestace z klinické psychologie IPVZ a funkční specializace pro psychoterapii; systematický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (KB Centrum Praha); sebezkušenostní systematický výcvik v arteterapii (ČAA+SUR Praha), Ph.D. (2012) na PedF UK Praha obor výtvarná výchova-artefiletika; Ph.D. (2010) na FF UP Olomouc obor klinická psychologie, výcvik v supervizi (Remedium Praha). Zahraniční pobyt: v r.2000 St.Petersburg (Rusko) na University of Pedagogic Art, v r.2008 a 2009 Dushanbe Tajikistan, Global Initiative on Psychiatry.

Bc. Lucie Vilímková
Adventor o.s.

Lucie Vilímková je absolventkou bakalářského studia speciální pedagogiky UJAK a v rámci Adventoru se zaměřuje i na koordinaci podpůrných služeb v oblasti vzdělávání osob na spektru, je diagnostikována na spektru autismu a i samotný Adventor je organizace sdružující lidi na spektru a odborníky do smíšených pracovních týmů.

Zdeňka Vykoukalová, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, ústav humanitních věd

Zdeňka Vykoukalová působí jako odborná asistentka na Ústavu sociálního rozvoje Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Na MU v Brně vystudovala obory Psychologie a Masmediální studia, doktorskou práci obhajovala tamtéž v oboru sociální psychologie. Na Mendelově univerzitě přednáší sociální, manažerskou, interkulturní psychologii a komunikaci, na MU se v letech 2010-2011 podílela na vývoji kurzu interkulturní komunikace v několika jazykových mutacích. Působí také jako psycholožka a psychoterapeutka s nejen interkulturním zaměřením. Zajímá se o proces adaptace na kulturu a interkulturní komunikaci, které v současné době nejintenzivněji studuje při docházce svého pětiletého syna do multikulturní školky.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2020 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode