Anotace

Vít Čelikovský, Centrum Hladina s.r.o.
ÚZKOST V ŽIVOTĚ VŠ STUDENTA

Seminář nabízí přesah VŠ poradenství do psychoterapie v oblasti práce s úzkostným klientem, s úzkostí. Každý student je sužován mnoha tlaky a problémy, tyto strachy se mohou rozvinout do úzkostné poruchy (ať již panické, či fobií). Obsah: 1) Definice úzkostné poruchy, jejich rozpoznání a specifika, 2) Nabídka modelů fungování strachu v psychice, 3) Praktické ukázky technik vedoucích k emoční stabilizaci - jak pomáhat při akutní fázi paniky, 4) Jak pomoci při zacyklenosti strachu ze strachu a 5) Popis principů psychoterapie vedoucí k vyléčení. Cíl: 1) Ochutnávka a seznámení se s psychoterapeutickou prací s klientem s úzkostnou poruchou, s procesem léčby v rámci psychoterapie. 2) Zaměříme se na zvědomění hranic a limitů možností VŠ poradce v práci s úzkostným klientem. 3) Společně pojmenujeme možné spojovací mosty a překlenutí poradenství do psychoterapie s cílem vhodně detekovat okamžik odeslání klienta do individuální psychoterapie. Tento křehký okamžik přechodu klienta od poradce, kterému důvěřuje, k „cizímu“ psychoterapeutovi je závislý na motivaci poradcem.

Miloš Havlík, externí spolupracovník CIPS ČVUT
ŘEČ TĚLA ANEB NEVERBÁLNÍ PROJEVY PORADCŮ A KLIENTŮ
Workshop je zaměřen na posun ve schopnosti vnímat jemné mimoslovní signály a pružně přizpůsobovat a ovlivňovat další průběh komunikace u studentů a studentek, kteří řeší studijní, osobní či rodinné problémy. Pokusíme se neverbální komunikaci zasadit do kontextu a vyhnout se tak jejímu nevědomému vnímání. Poznáte, jak „rozmluvit“ tělo protistrany, testovat si míru akceptace či negace vlastních návrhů. Obsah: 1) Neverbální komunikace – tajný jazyk, 2) Neslyšitelná řeč v akci, 3) Anatomie setkání, 4) Poruchy v interpersonální komunikaci, 5) Diskuze na témata z praxe účastníků a 6) Praktické nácviky.

Soňa Nedomová, Thomas International CZ s.r.o.
VYUŽITÍ ON-LINE PERSONÁLNÍ DIAGNOSTIKY THOMAS V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ
Cílem workshopu je získat základní přehled o diagnostice Thomas, využívané v 60 zemích světa. Projdeme si stručnou charakteristiku jednotlivých produktů a jejich praktické využití v praxi poradce. Zaměříme se na hlavní přínosy pro poradce i klienta. Součástí workshopu budou i ukázky výstupů v kontextu konkrétní reálné kazuistiky. Jednotlivé nástroje si můžete na workshopu i v průběhu konference zdarma vyzkoušet.

Lenka Slavíková, externí spolupracovnice IPSC UK
ZKUŠENOSTI S ELEKTRONICKÝMI DIAGNOSTICKÝMI NÁSTROJI V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ
Workshop v první části představí 3 elektronické diagnostické nástroje, které lze v kombinaci účinně využívat pro kariérové poradenství, a pomoci tak studentům nalézt profesní uplatnění ve shodě s jejich schopnostmi a předpoklady. Představen bude Test struktury inteligence (INSSVR), Hoganův osobnostní dotazník (HPI) a Test struktury všeobecných zájmů (AISTR). Na každého studenta se tak můžeme dívat ze tří úhlů pohledu. Z hlediska osobnostních rysů, inteligence a zájmů. Spolu s rozhovorem, kde poznáme studentovy dosavadní zkušenosti a aspirace, máme komplexní zdroj informací jako podklad pro rozhodování. Druhou část workshopu si ukážeme základní interpretační vodítka testů. Na práci s konkrétními kazuistikami, si vyzkoušíme, co a jak lze studentům poradit, abychom zvýšili pravděpodobnost spokojené profesní cesty.

Monika Smolíková, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Univerzita Palackého v Olomouci
STUDENT S PAS VE VŠ PORADENSTVÍ

Workshop se zaměří na seznámení s principy Positive Behaviour Support a jejich možnostmi a limity implementace do vysokoškolského prostředí směrem ke studentům s poruchou autistického spektra. Koncept Positive Behaviour Support je možné definovat jako nástroj vycházející z principů Aplikované behaviorální analýzy a je uplatnitelný v mnoha situacích, kdy se u studentů objevují nestandardní vzorce chování. Není vázaný na konkrétní kategorii studentů se SVP, a proto jeho aplikace je velmi variabilní a její využití může doplňovat podporu poskytovanou studentům v rámci vysokoškolského poradenství. 

Katarína Širancová, Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT | Nina Fárová, Západočeská univerzita | Kateřina Cidlinská, Sociologický ústav AV ČR
GENDER TÉMA VE VŠ PORADENSTVÍ
Příspěvek v první části workshopu představí projekt „Ta Technika“ Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, který je zaměřen na postavení studentek na ČVUT. Projekt vznikl na základě podnětů studentek využívajících služby centra s cílem zjistit, jak se studentky na půdě ČVUT cítí a poskytnout jim i ostatním studentům doplňující zdroje informací a zajímavé přednášky na téma „ženy v technických oborech“. Zatímco podíl žen mezi studujícími českých vysokých škol, včetně doktorských programů, narůstá, podíl žen v české vědě paradoxně mírně klesá. V druhé části workshopu se zamyslíme, proč tomu tak je. Pracovnice Národního kontaktního centra – gender a věda sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. představí projekt „Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě“, který v letech 2017-18 mapoval pracovní podmínky v české vědě a výzkumu a bariéry pro rozvoj vědeckých kariér, zejména žen. Kromě výzkumných zjištění seznámí i s návrhy řešení na úrovni VŠ a veřejných výzkumných institucí.

Jakub Švec, externí spolupracovník MFF UK a CIPS ČVUT
TECHNIKY NASLOUCHÁNÍ PRO PORADENSKÉ PRACOVNÍKY

V poradenské praxi potřebujeme často "rozmluvit" naše klienty a pak jim pozorně naslouchat. Během tohoto workshopu se podíváme na to, jak zvýšit pravděpodobnost, že se náš klient otevře a začne sdílet svůj "příběh". Ukážeme si také, jak ho ve sdílení podporovat a jak mu naslouchat. Zaměříme se na to, co během naslouchání (ne)dělat a kdy a jak ho případně
(ne)přerušovat. Vše bude zaměřené na naši poradenskou praxi. Cílem je sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe, nevyhneme se ani nácviku.

Hana Potměšilová & Ivana Recmanová, REVENIUM, z. s. | Petr Vyhnánek, MPSV | Petra Krátká, Komerční banka | Marie Machová, Vodafone | Petr Špaček, Focus Praha
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Jaké možnosti spolupráce mají kariéroví poradci na VŠ při práci se studenty se zdravotním postižením? Jaké benefity a úskalí přináší české zákony při zaměstnávání lidí s postižením?  Co nabízí Úřad práce ČR v oblasti poradenství a hledání vhodného pracovního uplatnění OZP? Jaký je systém fungování poradců pro OZP na Úřadech práce a jaké jsou možnosti podpory studentů a absolventů se zdravotním postižením? Jsou zaměstnavatelé otevřeni studentům a absolventům se zdravotním postižením? S čím se potýká člověk s poruchou autistického spektra při hledání zaměstnání? U jakých organizací hledat pomoc?  Co přináší reforma psychiatrické péče osobám s duševním onemocněním v oblasti zaměstnávání? Jaké jsou účinné metody podpory zaměstnávání osob s duševním onemocněním metodou IPS (Individual Placement and Support)?

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2021 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode